Wolontariat

Wolontariat to dobrowolne, świadome i bezpłatne działanie na rzecz innych, które wykracza poza więzi rodzinne, koleżeńskie i przyjacielskie. Misją wolontariusza jest angażowanie się w zmienianie świata, rozwój społeczny, a przede wszystkim wspieranie najsłabszych i wykluczonych.
Celem programu Szkolnego Klubu Wolontariatu w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żeliszewie Podkościelnym jest:

 1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 2. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
 3. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
 4. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi .
 5. Kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i zrozumienia.
 6. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 7. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 8. Stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń oraz zdobywanie nowych.
 9. Rozwijanie zainteresowań.
 10. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 11. Uczenie młodego człowieka podejmowania decyzji oraz realizacji zamierzeń.
 12. Wyzwalanie dążenia do samorozwoju, poszukiwanie własnego miejsca w życiu.
 13. Opowiadanie się za określonymi wartościami.
 14. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

Caritas w szkole 

Prowadzimy też Szkolne Koło Caritas. Jest to dobroczynna organizacja młodzieżowa działająca w oparciu o społeczno-humanitarne zaangażowanie jej członków, pod ścisłym nadzorem opiekunów koła, dyrekcji szkoły i Caritas.

Fundament działania Szkolnego Koła Caritas opiera się na autentycznym zaangażowaniu młodzieży na rzecz potrzebujących, na wzajemnym zaufaniu, współodpowiedzialności i pracy zespołowej. Głównym celem pracy Koła jest uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka, na jego potrzeby, na krzywdę i cierpienie innych. Działalność Koła określa regulamin i plan pracy na dany rok szkolny. Regulamin zawiera główne cele, zadania, określa prawa i obowiązki członków oraz strukturę i organizację samego Koła. Praca Koła opiera się przede wszystkim na pracach zespołowych, a jej formy zależą od tego, komu członkowie będą w danym czasie pomagać i kim będą się zajmować.

Obszarem działania Szkolnego Koła Caritas staje się:

 • szkoła;
 • środowisko lokalne, a w nim samotny chory człowiek, czekający na spotkanie, rozmowę, na uśmiech, na konkretną pomoc, np. zrobienie zakupów, posprzątanie mieszkania, ogródka;
 • parafia, a w niej ścisła współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas oraz zespołami charytatywnymi w podejmowaniu dzieł miłosierdzia, czynny udział w życiu Kościoła.

Koordynatorzy: Jolanta Mędza i Jolanta Szkup

Skip to content