Rada Rodziców

Rada rodziców to organ, posiadający wiele uprawnień. Może mieć realny wpływ na funkcjonowanie szkoły oraz jej wizerunek. Zajmuje się występowaniem z wnioskami i opiniami do najważniejszych podmiotów działających w placówce i wokół niej.

Jak wynika z ustawy Prawo oświatowe, rada rodziców to niezależny od dyrektora i rady pedagogicznej organ szkolny, który reprezentuje rodziców uczniów danej szkoły lub placówki. Powoływana jest ona do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców ma prawo występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej lub rady szkoły. Może ona również gromadzić fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły oraz decydować, na co zostaną przeznaczone.

Skip to content