Pedagog

Pedagog szkolna: Ewelina Kucharska

„Poznanie innych to inteligencja, poznanie siebie to prawdziwa mądrość”.
– Laozi

Godziny pracy:

Poniedziałek8:50 – 11:15 gabinet
12:15 – 13:15 gabinet
Wtorek08:50 – 11:30 gabinet
Środa08:50 – 11:30 gabinet
11:30 – 12:15 konsultacje dla uczniów i rodziców
Czwartek09:40 – 10:25 terapia taktylna
10:30 – 11:15 gabinet
Piątek09:40 – 10:25 gabinet
13:15 – 14:05 gabinet
14:10 – 14:55 terapia pedagogiczna 

*Codziennie możliwe konsultacje na Teams w godzinach popołudniowych, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Drogi uczniu,
Pamiętaj, że nie musisz mieć problemu, żeby odwiedzić gabinet pedagoga. Możesz zwyczajnie potrzebować chwili przerwy, złapania oddechu albo nabrania dystansu przed kolejnym wyzwaniem jakie stawia przed nami każdy dzień.

Zadania pedagoga szkolnego.

Zadania pedagoga szkolnego wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
§ 24. Rozporządzenia stanowi, że do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn nie-powodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1.  

 

Skip to content