Logopeda

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:

§ 25. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracyz rodzicami uczniów;
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

DZIAŁANIA LOGOPEDY W SZKOLE:

1. Diagnoza

Przeprowadzanie badań wstępnych:

 1. badania przesiewowe w klasach 0-III
 2. badania kontrolne w klasach starszych

Diagnozowanie logopedyczne:

 1. badania indywidualne
 2. wywiady z rodzicami
 3. konsultacje u specjalistów

2. Terapia

Prowadzenie logoterapii indywidualnej i grupowej:

 1. usuwanie zaburzeń i zakłóceń komunikacji językowej,
 2. pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem, rozumieniem, czytaniem i pisaniem,
 3. stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji,
 4. wdrażanie ćwiczeń ogólnoterapeutycznych kształtujących prawidłową wymowę,
 5. organizowanie pomocy dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu przy współpracy z pedagogiem i nauczycielami.

3. Profilaktyka

Podejmowanie działań terapeutyczno- profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej oraz monitorowanie prawidłowego rozwoju mowy u uczniów.
Wspieranie działań nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły.
Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

PAMIĘTAJMY – podstawą terapii logopedycznej są rzetelne i systematyczne ćwiczenia wykonywane w domu (codziennie 5- 10 minut).

W razie pytań, wątpliwości, sugestii…
Kontakt z logopedą poprzez sekretariat szkoły (25 642- 06– 36) lub dziennik Vulcan.

Logopeda szkolny mgr Aneta Skwiecińska

Skip to content